آمار (دوماهنامه‌ی تحلیلی - پژوهشی)- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دست‌اندرکاران انتشار مجله عبارت‌اند از:

 • علی‌رضا زاهدیان (مدیر مسئول)
 • دکتر محمد نورمحمدی (سردبیر)
 • مریم پوررضا (عضو هیئت تحریریه)
 • حمیدرضا جلالی (عضو هیئت تحریریه)
 • زهره چیت‌ساز (عضو هیئت تحریریه)
 • سید مهدی حسینی‌نژاد (عضو هیئت تحریریه)
 • دکتر نادر حکیمی‌پور (عضو هیئت تحریریه)
 • علی رحیمی (عضو هیئت تحریریه)
 • دکتر زهرا رضایی‌قهرودی (عضو هیئت تحریریه)
 • سحر صاحبی (عضو هیئت تحریریه)
 • دکتر روشنک علی‌اکبری صبا (عضو هیئت تحریریه)
 • محمود عمادی (عضو هیئت تحریریه)
 • سمانه قادری (عضو هیئت تحریریه)
 • علی‌اکبر محزون (عضو هیئت تحریریه)
 • طه نورالهی (عضو هیئت تحریریه)
 • طاهره امینی (مدیر فنی)
 • ساناز مهندسی (مدیر فنی)
نشانی مطلب در وبگاه آمار (دوماهنامه‌ی تحلیلی - پژوهشی):
http://amar.srtc.ac.ir/find-1.41.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب