آمار (دوماهنامه‌ی تحلیلی - پژوهشی)- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 • نویسنده با ارسال مقاله، مسئولیت صحت و سقم همه‌ی مطالب و داده‌های آن را بر عهده می‌گیرد.
 • تعداد صفحه‌های مقاله (شامل متن و جدول‌ها و شکل‌ها و …) پس از صفحه‌بندی و آماده‌سازی برای چاپ، نباید بیش‌تر از ۵ شود.
 • هر مقاله‌ی ارسالی باید دارای بخش‌های زیر باشد:

عنوان کامل مقاله؛ نام نویسنده(گان)؛ سمت و مرتبه‌ی علمی و محل کار هر یک از نویسندگان؛ رایانشانی (e‑mail) و شماره‌ی تلفن و دورنگار (Fax) نویسنده‌ی عهده‌دار مکاتبات؛ واژگان کلیدی؛ مقدمه؛ بدنه‌ی اصلی؛ بحث و نتیجه‌گیری؛ سپاس‌گزاری )در صورت لزوم(؛ توضیحات (در صورت لزوم)؛ منبع‌ها.

  توجه: مقاله نباید شامل بخش چکیده کلیدی باشد.

 • قواعد نگارش فارسی و فاصله‌گذاری و نشانه‌گذاری و مانند آن‌ها رعایت شود.
 • هر دو نسخه‌ی Word و PDF مقاله ارسال شود.
 • فایل عکس‌ها در اندازه‌ی اصلی و فایل نمودارها در قالب Excel به‌صورت جداگانه نیز ارسال شود.
 • نام‌گذاری همه‌ی فایل‌ها با حروف و اعداد انگلیسی انجام شود.
 • در مورد مقاله‌های ترجمه‌شده، ارسال فایل مقاله به‌زبان اصلی نیز همراه با ترجمه ضروری است.
 • از قلم‌های خاص مانند IPTها استفاده نشود. اکیداً توصیه می‌شود که از قلم فارسی یاس پژوهشکده‌ی آمار (قابل دریافت از وب‌گاه پژوهشکده) استفاده شود.
 • اعداد در سراسر مقاله (از جمله در جدول‌ها) باید فارسی باشند. برای این منظور لازم است تنظیمات نرم‌افزار Word برای نمایش اعداد از حالت Hindi خارج شود و به‌صورت Context باشد.

Options > Advanced > Show documents content > Numeral > Context

 • برای درج ممیّز در اعداد اعشاری فارسی، در صورت دسترسی به صفحه‌کلید استاندارد فارسی، از کلیدهای ترکیبی Shift + 3 استفاده شود (مثلاً ۳٫۲). در غیر این صورت از علامت نقطه (.) یا همان علامت ممیّز انگلیسی استفاده شود (مثلاً ۳.۲).
 • بازه‌های عددی به‌صورت راست‌به‌چپ درج شوند (مثلاً، ۱۵-۶۴).
 • سال‌ها به‌صورت کامل درج شوند (مثلاً، ۱۳۸۵ به‌جای ۸۵).
 • همه‌ی جدول‌ها و شکل‌ها باید شماره‌گذاری شوند و دارای عنوان مناسب و گویا و مستقل از متن مقاله باشند.
 • واحد اندازه‌گیری در همه‌ی جدول‌ها و شکل‌ها باید مشخص باشد.
 • مأخذ جدول‌ها (یا داده‌ها) و شکل‌هایی که برگرفته از منابع دیگر هستند، در زیرشان ذکر شود.
 • در متن مقاله باید به همه‌ی جدول‌ها و شکل‌ها با ذکر شماره‌شان ارجاع داده شود. (از درج عبارت‌هایی مانند «جدول زیر» و «شکل زیر» خودداری شود.)
 • در متن مقاله باید به همه‌ی مدرک‌های موجود در فهرست مرجع‌ها ارجاع داده شود.
 • مشخصات کامل مرجع‌ها باید طبق شیوه‌نامه‌ی APA و با توجّه به نمونه‌های زیر در انتهای مقاله و به ترتیب الفبایی بر اساس نام خانوادگی نویسنده‌ی اوّل درج شود.

مقاله‌ی فارسی

رضایی قهرودی، زهرا؛ گنجعلی، مجتبیٰ؛ هرندی، فاطمه (۱۳۸۷). مدل انتقالی برای تحلیل داده‌های طولی با پاسخ‌های دومتغیره‌ی آمیخته‌ی ترتیبی و اسمی. مجلّه‌ی پژوهش‌های آماری ایران، دوره‌ی ۵، شماره‌ی ۱، صص ۷۵‑۹۴.

کتاب فارسی

خزائی، مجتبیٰ (۱۳۸۷). آشنایی با تحلیل سری‌های زمانی به‌کمک نرم‌افزار S-PLUS. تهران: مرکز آمار ایران، پژوهشکده‌ی آمار.

مرکز آمار ایران (۱۳۸۷). نتایج کلّی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵: کلّ کشور - ۱. تهران: مرکز آمار ایران.

کتاب ترجمه‌شده

رائو، پودوری (۱۳۸۴). روش‌شناسی نمونه‌گیری و کاربردهای آن. مسعود یارمحمدی (مترجم). تهران: مرکز آمار ایران، پژوهشکده‌ی آمار. (انتشار اثر اصلی در ۲۰۰۰ م.)

مقاله‌ی انگلیسی

Noorbaloochi, S. and Meeden, G. (1983). Unbiasedness as the dual of being Bayes. J. Amer. Statist. Assoc. 78, 619-623.

کتاب انگلیسی

Kendall, M.G., Stuart, A., Ord, K., and Arnold, S. (1999). Kendall's Advanced Theory of Statistics. vol. 2A, Classical Inference and the Linear Model, 6th ed. London: Arnold.

مقاله در کتاب انگلیسی

Behboodian, J. (1979). Structural properties and statistics of finite mixtures. In Statistical Distributions in Scientific Work, vol. 1, G.P. Patil, S. Kotz, and J.K. Ord (eds.), Dordrecht, Netherlands: Reidel, pp. 103-112.

پایان‌نامه‌ی انگلیسی

Murphy, R.B. (1951). On tests for outlying observations. PhD thesis, Princeton, NJ: Princeton Univer­sity.

گزارش علمی انگلیسی

Mehran, F. (1978). A methodology to obtain current economic data: estimation of the quarterly GDP of Iran. Economic and Social Indicators Project, Tech. Rep. #1, Tehran: Statistical Centre of Iran.

صفحه‌ی وب انگلیسی

Murtagh, F. (2011, 6 January). Correspondence analysis. SciTopics, Elsevier, Retrieved 17 January 2012, from http://www.scitopics.com/correspondence_analysis.html

نشانی مطلب در وبگاه آمار (دوماهنامه‌ی تحلیلی - پژوهشی):
http://amar.srtc.ac.ir/find-1.48.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب